no Norwegian
Meny

Personvernerklæring

Personopplysning
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over dine personopplysninger.

Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Regelverk
LAS tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor. Som interkommunalt eid selskap har vi taushetsplikt og vil behandle dine personopplysninger etter gjeldende personlovgivning.

I Norge gjelder EUs General Data Protection Regulation (GDPR) som norsk lov sammen med personopplysningsloven.

Personvernerklæring og behandleransvar

Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan de samles inn og behandles, og hvordan vi ivaretar personvernet. Vi informerer også om hvilke rettigheter du har dersom vi behandler personopplysninger om deg.

Hvem gjelder personvernerklæringen for?
Personvernerklæringen gjelder for husholdningskunder, medarbeidere i LAS og andre tilknyttede parter.

Behandlingsansvar
I LAS har daglig leder hovedansvaret for opplysningene LAS behandler.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at regelverket om personopplysninger etterleves, herunder regler om internkontroll og informasjonssikkerhet.

Personopplysninger som LAS behandler
Nedenfor lister vi opp de personopplysningene som vi vanligvis behandler. Ved behandlingen av personopplysninger vurderer vi om behandlingen er nødvendig.

  • Identifikasjon
  • Navn og personnummer.
  • Kontaktinformasjon
  • Adresse, e-post og telefonnummer.
  • Eiendom
  • Opplysninger om hvem som eier eiendom og tomtefeste i våre kommuner.

Hvor vi henter opplysningene fra:
Eiendomsregisteret: opplysninger om eier av eiendom fra eiendomsregisteret.
Folkeregisteret: opplysninger om kundens personnummer fra folkeregisteret/ eiendomsregisteret.
Fra deg: Som kunde kan du ta kontakt med LAS på telefon, e-post, chat og sosiale medier. LAS behandler disse opplysningene i den grad det er nødvendig.

Våre nettsider
LAS samler inn og behandler avidentifiserte opplysninger om besøkende på las-lofoten.no. Vi bruker vanlige internett-teknologier, bl.a. Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (f.eks. «Microsoft Internet Explorer»), skjermoppløsning og avsendernettside. Data blir som hovedregel ikke delt med tredjepart. Unntak fra dette kan være ved at vi får bistand fra digital leverandør med nødvendig teknisk og faglig bistand for å sikre optimal drift av nettstedet.

Cookies
«Cookies» er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene over tid. Las-lofoten.no bruker cookies (informasjonskapsler) som samler statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. VI aggregerer informasjonen og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen på nettsidene. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler for å samle inn data. Disse informasjonskapslene (cookies) og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise «cookies» eller til at du må godkjenne en «cookie», men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Kameraovervåking
På miljøstasjonene og enkelte returpunkter for glass- og metall-emballasje er det alarmsystemer og kamera. Slike steder er skiltet. Etter få dager blir bilder automatisk slettet.

Hva bruker vi personopplysningene til – formål

Kunderegister og fakturering
LAS er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall og beregning av avfallsgebyr i kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.

Størrelsen på gebyret påvirkes av størrelsen på restavfallsdunken.

Noen abonnenter har avløpssystem tilkoblet septiktank. LAS lagrer opplysninger om antall og størrelse på restavfallsdunk, matavfallsdunk og papirdunk, samt evt. septiktank, kvalitet og størrelsen på denne og tømmehyppighet.

LAS bruker opplysningene ved innkreving av gebyr på vegne av den enkelte eierkommune.

Statistikk og analyse
Opplysninger om antall dunker, størrelser, og tømminger av slam knyttet til eier av eiendom brukes også til statistikk. Avfallsstatistikken (i anonymisert form) rapporteres til SSB som del av Norges forpliktelser i henhold til EUs avfallsdirektiv. Opplysningene brukes også internt til analyseformål.

Automatiserte avgjørelser
Automatiserte avgjørelser er avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Hovedregelen i personvernregelverket er at en slik behandling er forbudt når avgjørelsen har juridisk eller tilsvarende vesentlig betydning for den det gjelder.

LAS foretar ingen automatiserte avgjørelser.

Behandlingsgrunnlag – vi har lov til å behandle personopplysningene

Samtykke
LAS har lov til å behandle personopplysninger fra den som samtykker til behandlingen. Samtykke gjelder ett eller flere spesifikke formål.

Oppfylle avtale
LAS har lov til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i.

LAS samler inn opplysninger om eier av eiendom for å utføre renovasjonstjenester. Når dette vilkåret er oppfylt er det ikke nødvendig å innhente samtykke.

LAS kan også samle inn personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av andre avtaler.

Utføre oppgave av allmenn interesse
LAS har lov å behandle personopplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

LAS samler inn opplysninger om eier av eiendom for å kunne fakturere avfallsgebyr. Når dette vilkåret er oppfylt er det ikke nødvendig å innhente samtykke.

Berettiget interesse
LAS kan samle inn opplysninger når behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som følges opp av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

LAS utleverer opplysninger til:

Myndigheter og leverandører
I noen tilfeller kan vi dele personopplysningene dine med andre, for eksempel myndigheter og leverandører som bidrar til at vi oppfyller våre forpliktelser. Deling skjer i henhold til taushetsplikt og personvernreglene.

Dersom LAS setter ut oppgaver som innebærer at en leverandør skal behandle personopplysninger på vegne av LAS – og ikke til eget formål – vil leverandøren normalt være en databehandler. I slike tilfeller er det nødvendig med en databehandleravtale mellom LAS og leverandør. Dette gjelder uavhengig av om LAS bruker databehandlere i Norge eller i andre land innen EØS-området.

LAS bruker databehandlere (for eksempel leverandør av IT-tjenester) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysningene på sine vegne. I slike tilfeller vil LAS inngå avtaler med databehandler for å sikre behandlingen av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

For å overføre personopplysninger til land utenfor EØS, må blant annet følgende vilkår være oppfylt:

  • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.
  • Det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og/eller en databehandler har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, for eksempel ved bruk av standard kontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller databehandleren har gyldige, bindende konsernregler (BCR).
  • Det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

LAS vil som hovedregel ikke overføre personopplysninger til land utenfor EØS. Dersom dette likevel skulle bli aktuelt, som følge av avtale med for eksempel databehandler, vil LAS kreve garanti for at personvernregelverket overholdes.

Sletting og arkivering av personopplysninger

Kunder
Personopplysninger lagres kun så lenge det er nødvendig for å ivareta det formål personopplysningene er samlet inn for. I de fleste tilfeller vil lagring av personopplysninger være nødvendig for fakturering av avfallsgebyr.

Opplysninger om eier av eiendom slettes når eiendommen skifter eier. Det er etablert rutiner for å slette personopplysninger om tidligere eiere, dersom disse fremkommer som merknader knyttet til eiendommen.

Fakturahistorikk slettes ikke før etter fem år i henhold til lovpålagt oppbevaringsplikt.

Den registrertes (dine) rettigheter

Regelverk
EUs personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gjelder som norsk lov.

Forordningens kapittel III gir deg flere rettigheter når LAS eller andre behandler opplysninger om deg.

Nedenfor gjennomgår vi de viktigste.

Rett til innsyn og dataportabilitet:
Innsynsforespørselen gir deg rett til å få innsyn i data vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene.

Interne vurderinger og lignende interne data som den behandlingsansvarlige på bakgrunn av personopplysningene du har gitt oss, faller innenfor innsynsretten. Det samme gjelder enkelte personopplysninger som vi har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

Dataportabilitet er din rett til å motta personopplysningene du selv har gitt oss. Opplysningene skal sendes i et maskinlesbart format. Dette gjelder opplysninger du har gitt oss direkte basert på inngått samtykke, eller for å oppfylle en avtale.

Innsigelse mot behandling
Du har rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser, med mindre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter.

I tilfeller hvor behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse og opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot behandlingen.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
Dersom LAS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at LAS skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. LAS skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, for eksempel ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger.

Håndtering av hendelser om dine rettigheter
LAS skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. LAS skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Forespørsler om innsyn, retting og sletting håndteres av LASs administrasjon. Henvendelser kan rettes til på  eller telefon 76 05 40 30.

Klage
Brudd på personvernregelverket kan påklages til Datatilsynet. Før eventuell klage sendes Datatilsynet ber vi om at du tar kontakt med daglig leder i LAS.

Sikkerhet
LAS har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger.  LAS jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, korrupsjon eller uautorisert tilgang. Vi har et rammeverk for sikkerhet som oppdateres jevnlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

LAS har berettiget interesse i å behandle personopplysninger korrekt for å sikre selskapets verdier, for eksempel logging på servere, drift av infrastruktur, brannmurer, og adgangskontroll.

Kontakt

Lofoten Avfallsselskap IKS

Telefon: 76 05 40 30

E-post:

Post: Postboks 99, 8376 Leknes

Besøksadresse: Lekneskroken 3

Her finner du:

  • Skjema for å kreve innsyn, retting eller sletting. Skjema fylles ut elektronisk og oversendes LAS for videre behandling.

Endringer i personvernerklæringen

I LAS jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsted. Dersom det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, endringer av våre tjenester og produkter eller andre endringer som påvirker personvernerklæringen