- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Levering av gamle oljetanker

Er du en av dem som må fjerne en gammel oljetanke i løpet av nærmeste fremtid?

Som grunneier så regnes du som ansvarlig for en evt. nedgravd oljetank på din eiendom, det betyr også at du blir holdt ansvarlig for eventuelle oljelekkasjer som måtte skje. Og fra 2020 blir det forbudt å fyre med fossil brensel, og tanken må dermed fjernes.

Selv om tanken er tilsynelatende tom, kan det gjerne være fra 50-100 liter olje igjen, som da er nok til å ødelegge grunnen rundt et hus. I Forurensningsforskriftens Kap 1, så er det også påbudt å fjerne tanker som ikke permanent er i bruk, og selv om forskriften gjelder for tanker over 3200 liter, har vi fått forståelsen av at den på kommunalt nivå skal gjelde alle nedgravde oljetanker som ikke er i bruk.

Fjerning og levering av tanker

Vi anbefaler sterkt å benytte fagfolk for å tømme og fjerne tanker! Er det produktrester i tanken, så kan det dannes gass – som igjen gir eksplosjonsfare ved gnist/varme. Er det olje igjen, så kan det medføre lekkasje til grunnen, og det er neppe dekket av forsikringsselskap om du gjør det selv. For transport av tankene har profesjonelle aktører et ADR- regelverk å forholde seg til når tankene er over 1000 l.

For å rengjøre tanken (sanering) er det to aktører som er sertifisert i vår region ifølge oljefri.no, det er Østbø AS og Perpetuum Miljø. I tillegg har Holdal Maskin og Transport fått sertifisering. De utsteder et bevis på at sanering er gjennomført. Deretter kan entreprenører benyttes til å grave frem og fjerne tanken.

Tanker i metall sorteres som jern og metall, og er gratis å levere, mens glassfiber er inert avfall og koster litt p.t kr 1,06 per kg (prisliste).
Tanker inntil ca 3 m3 kan leveres på miljøstasjonene, og større tanker må leveres i Haugen.

www.enova.no kan du søke støtte til både fjerning av oljetank og ny varmeløsning.

Skulle noen likevel ha gravd opp tanken uten sanering og står klare til å levere, så vil de ikke bli avvist på LAS – men det kan påløpe et gebyr på kr 2500,- hvis tanken må ytterligere rengjøres.

Rapportering av tanker som er nedgravd/fjernet
Det er viktig å varsle kommunen om at det ligger en tanke nedgravd på din eiendom.  Du kan melde alle nedgravde oljetanker til brannvesenet. I tillegg må du varsle kommunen når tanken er tatt opp og fjernet. Tanker som fortsatt er i bruk skal forøvrig ha tilsyn og kontroll.

Krav til oljetanker som ikke er nedgravd
Her gjelder forurensningsforbudet i Forurensningsloven §7 (generell). for å unngå fare for forurensning bør disse tankene tømmes helt for rest olje. Oljen vil da være farlig avfall og leveres til LAS. Det er gratis for husholdninger å levere farlig avfall. Selv om tanken er tom må kommunen informeres.

Veileder fra Miljødirektoratet og NVE om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger.