- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Hva er PCB?

pcbvinduer_200Hva vet du om PCB, bortsett fra at det finnes i både isolerglassvinduer og i blåkveita utenfor Eggakanten (april-2010)?

 

PCB – eller polyklorerte bifenyler- er en farlig og godt skjult miljøgift. Den ble fremstilt industrielt fra 1930 årene, men først i 1966 fant man ved en tilfeldighet noen ukjente stoffer i organismer som viste seg å være PCB.  Dette førte til omfattende undersøkelser over hele verden og i 1975 fikk vi et totalforbud for bruk av PCB i Norge.  

 

Innen den tid hadde anslagsvis 1 200 000 tonn allerede lekket ut i naturen, til luft, vann og landjord. Det utgjorde 1/3 av verdensproduksjonen! I Norge er de største PCB-kildene blant annet isolerglassvinduer, maling og mørteltilsetning som står i eksisterende bygningsmasse fra den tiden det var lov å bruke PCB. 

 

PCB var et svært anvendelig stoff med mange praktiske produktegenskaper; det var kjemisk sett var veldig stabilt, ledet ikke strøm og var relativt lite flyktige (ved normale temperaturer), vannavstøtende og lite brennbart. I tillegg til Isolerglassvinduer, maling  og mørteltilsetning finner vi PCB i kondensatorer i lysarmaturer, fugemasse, strømgjennomføringer og høyspenningskondensatorer.

 

PCB frigjøres fra disse stoffene ved for eksempel forvitring av mur og maling, avfallsforbrenning (ved lav temperatur) samt lekkasjer/utlekking. Og når det kommer i jord og vann, vil det også føres inn i planter, fisk og dyr, som også utgjør vårt matfat. Ref. de for høye verdier av PCB i blåkveite som var fanget på eggakanten utenfor Lofoten (google søk: blåkveite +pcb +eggakanten) i april 2010.

 

PCB er svært tungt nedbrytbart og har høy fettløselighet, dvs at det lagres i fettrike deler av organismen og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB kan også overføres til neste generasjon via blant annet morsmelk. PCB kan medføre svekket immunforsvar, noe som øker mottakeligheten for infeksjoner og sykdommer. Ulike PCB-forbindelser kan også skade nervesystemet, gi leverkreft og skade forplantningsevne og foster, samt at det har vist å ha negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling.

 

PCB er med andre ord et «skummelt stoff» for mennesker, men også dyr, fisk og fugler blir rammet.

 

Derfor er det så viktig at avfallet blir sortert og håndtert riktig. De fleste av oss har blitt flinke med husholdningsavfall, men PCB finnes spesielt i bygning og rivningsavfall. Derfor er det veldig viktig å å miljøsanere renoveringsprosesser innen bygg og anlegg, samt å lage en avfallsplan. Det blir også mye billigere enn å levere avfallet usortert.  

 

Dessuten har vi lært av PCB-historien å være føre-var mot nye ukjente stoffer.

 

 

(kilder: miljøstatus.no (KLIF), PCB.no og ruteretur.)